Wyszukaj w katalogu

Polecane firmy
LUK STUDIO Pracownia Projektowa - Architektura

LUK STUDIO Pracownia Projektowa - Architektura

Poleć nas innym
Jak wybrać najlepszy sposób na ogrzewanie domu?
(2014-07-21)

Decyzję o wyborze sposobu ogrzewania należy podjąć na etapie tworzenia projektu domu. Musimy kierować się warunkami zastanymi na działce, cenami oraz własnymi preferencjami.

Jest kilka czynników, które wpływają na wybór sposobu ogrzewania budynku. Najlepiej jeśli rozważymy je już kiedy wybieramy projekty domów. Należą do nich na pewno, rodzaj działki, jej ukształtowanie oraz odległość, dostęp do mediów, jak również samo zapotrzebowanie rodziny na energię cieplną. Rozmyślania nad rodzajem paliwa do ogrzania domu użytkownicy powinni rozpocząć od kwestii finansowych oraz od wskazania miejsca do przechowywania opału.

Jeśli nie ma dostępu do sieci gazowej dom można ogrzewać olejem opałowym lub też gazem płynnym. Bardzo istotne jest wyznaczenie odpowiedniego miejsca do składowania opału a także wydzielenie pomieszczenia na kotłownię. Przepisy jasno wskazują, że kotłownie olejowe oraz te na gaz muszą znajdować się w pomieszczeniach, gdzie podłoga jest wykonana z materiałów niepalnych. Równie istotna jest odpowiednia wentylacja, która zapewni dopływ powietrza oraz usunie z pomieszczenia wszelkie szkodliwe produkty spalania. Sama wielkość kotłowni uzależniona jest od tego jak duży będzie kocioł oraz zbiornik na ciepłą wodę użytkową. Ważną informacją jest fakt, czy w tym samym pomieszczeniu będziemy składować paliwo. W kwestii oleju opałowego muszą być spełnione określone warunki, między innymi pojemność zbiorników nie może przekroczyć tysiąc litrów oraz kocioł musi być oddzielony od zbiornika dodatkową i szerszą oraz wyższą od niego ścianą. Dopuszczalna odległość między nimi to 1 metr. Jeśli nie mamy spełnionych tych warunków, nie możemy liczyć na uzyskanie zgody na użytkowanie.

Przy projektowaniu systemu ogrzewania domu jednorodzinnego bardzo ważne jest zachowanie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Olej można składować w piwnicy lub też w najniższej kondygnacji budynku. Magazyn oleju musi być stale wentylowany.

Jeśli użytkownicy zdecydują się na zbiornik jednopłaszczowy będą musieli wybudować również wannę wychwytującą. Wanna wychwytująca stanowi zabezpieczenie w razie gdyby zbiornik okazał się nieszczelny i olej zaczął wyciekać. Lepszym rozwiązaniem jest zbiornik dwupłaszczowy, ponieważ składa się z dwóch zbiorników, zewnętrznego oraz wewnętrznego co jest dobrym zabezpieczeniem w razie wyciekania oleju. W tym przypadku obecność wanny wychwytującej nie jest już potrzebna. Na pewno znacznie mniej kłopotliwe, choć może mniej estetyczne, jest umieszczenie zbiornika na zewnątrz budynku. Zbiornik umieszcza się na działce, czasem pod jej powierzchnią.

Zbiornik posadowiony na zewnątrz domku musi znajdować się w odległości przynajmniej 20 m od najbliższej palnej konstrukcji. Podłoże należy odizolować od zbiorników specjalną niecką, w której to właśnie umieszcza się zbiornik. Jedynie w przypadku zbiornika dwupłaszczowego niecka nie jest konieczna, ponieważ sama obudowa zbiornika stanowi jego zabezpieczenie.

W przypadku zbiorników posadowionych pod ziemią, odległość od budynków nie może być mniejsza niż 3 metry. Zbiornik taki przykrywa się półmetrową warstwą ziemi. W przypadku umiejscowienia zbiornika pod ziemią, należy najpierw sprawdzić jaki jest poziom wód gruntowych, bowiem jeśli poziom jest wysoki to może dojść do wypchnięcia zbiornika na powierzchnię ziemi.

W przypadku gazu płynnego, zbiornik musi być umieszczony na zewnątrz domu jednorodzinnego. Musi on znajdować się minimum 3 metry od budynków mieszkalnych, granicy działki oraz słupów energetycznych i studzienek kanalizacyjnych. Zbiornik musi być umieszczony na betonowych płytach, ale w żadnym wypadku w zagłębieniach terenu oraz na podmokłym gruncie. Mniej więcej w odległości 1 metra wykonuje się wykop na głębokość również 1 metra i zakłada w nim uziemienie z ocynkowanej taśmy.

Pod ziemią najlepiej umieszczać zbiorniki z gazem propan-butan. Wynika to z tego, że gaz ten przy temperaturze poniżej 0ºC przechodzi z postaci gazowej w stan płynny. Pod ziemią proces ten nie zachodzi.

Jeśli chcemy korzystać z gazu ziemnego, najpierw należy złożyć wniosek o wydanie warunków technicznych. Wniosek taki składa się do najbliższego oddziału gazowni. Do załączników należy dołączyć plan usytuowania działki, dokument prawny stwierdzający jej własność. Po zaakceptowaniu wniosku i podpisaniu umowy zostaje dostarczona ilość gazu wskazana w warunkach przyłączenia.

 

mgprojekt.jpg